Σάββατο, 23 Ιουλίου 2011

Ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Στο κύκλωμα απεικονίζεται ηλεκτρική ταλάντωση. Για τη χρονική στιγμή αυτή:
  α. ο πυκνωτής εκφορτίζεται
  β. η ενέργεια του κυκλώματος αυξάνεται
  γ. η ενέργεια του πηνίου μειώνεται.
  δ. η ενέργεια του κυκλώματος μειώνεται.

Δείτε όλες τις ερωτήσεις. Εκφωνήσεις  και απαντήσεις.

Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2011

Ερωτήσεις Σωστού - λάθους στην ΑΑΤ.


Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί στο πάνω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου, όπως στο σχήμα, στη θέση Ο. Εκτρέπουμε το σώμα κατακόρυφα φέρνοντάς το στη θέση Α και το αφήνουμε να κινηθεί, οπότε εκτελεί  α.α.τ.


        Χαρακτηρίστε σαν σωστές ή λαθεμένες τις παρακάτω προτάσεις:

i)  Στη θέση Ο η δύναμη του ελατηρίου έχει φορά προς τα πάνω και μέτρο ίσο με 20Ν.
ii)  Στη θέση Α η δύναμη του ελατηρίου είναι κατακόρυφη με φορά προς τα κάτω.
iii) Στη θέση Γ ισχύει  W= - m∙ω2y όπου W το βάρος του σώματος και  y η απόσταση (ΟΓ).
iv) Στη θέση Δ η δύναμη του ελατηρίου έχει φορά προς τα πάνω και έχει μέτρο μεγαλύτερο από 20Ν.
v) Η ενέργεια ταλάντωσης είναι μεγαλύτερη από ½ mg(ΟΓ).
vi) Η δυναμική ενέργεια ταλάντωσης στη θέση Γ είναι μηδέν.
vii) Η δυναμική ενέργεια  του ελατηρίου στη θέση Γ είναι ίση με μηδέν.
viii) Μεταξύ των παραπάνω θέσεων μέγιστη είναι η δυναμική ενέργεια ταλάντωσης στη θέση Α.
ix)Μεταξύ των παραπάνω θέσεων μέγιστη είναι η δυναμική ενέργεια του ελατηρίου στη θέση Δ.      
Δίνεται g=10m/s2.

Δείτε όλες τις εκφωνήσεις  και τις απαντήσεις.


Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στην ΑΑΤ

Ένα σώμα εκτελεί α.α.τ ξεκινώντας από τη θέση x=+Α για t=0.
i)   Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα παριστά, την Κινητική, Δυναμική και την Ενέργεια ταλάντωσης σε συνάρτηση με το χρόνο;

ii)  Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα παριστά την απομάκρυνση, τη ταχύτητα και την συνισταμένη δύναμη σε συνάρτηση με το χρόνο;


Δείτε όλες τις  εκφωνήσεις  και τις απαντήσεις.