Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018

Το γέμισμα δύο δοχείων.


 
Θέλουμε να αντλήσουμε νερό από μια υπερυψωμένη δεξαμενή, μέσω ενός σωλήνα-λάστιχου και να γεμίσουμε δύο δοχεία, ίδιου όγκου. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε, με τους τρόπους που περιγράφονται στο διπλανό σχήμα.
Για το Α δοχείο, χρησιμοποιούμε ένα κοντό λάστιχο, μετακινώντας το κάτω άκρο του, ώστε να βρίσκεται διαρκώς στην επιφάνεια του νερού στο δοχείο. Με τον τρόπο αυτό, για να γεμίσουμε το δοχείο απαιτείται χρόνος t1= 50s.
Το δοχείο Β, το γεμίζουμε χρησιμοποιώντας ένα όμοιο αλλά μακρύτερο λάστιχο, προσέχοντας το άκρο του να ακουμπά συνεχώς στη βάση του δοχείου.
i)  Αν η ροή του νερού, θεωρηθεί ροή ιδανικού ρευστού, τότε για να γεμίσει το δοχείο Β, θα απαιτηθεί χρονικό διάστημα:
α) t2=40s,  β)  t2=50s,    γ) t2=60s.
ii) Στην πραγματικότητα βέβαια το νερό δεν είναι ιδανικό ρευστό αλλά πραγματικό! Τότε για να γεμίσει το Β δοχείο θα απαιτηθεί χρονικό διάστημα:
α) t2=40s,  β t2=50s,    γ) t2=60s.
ή


Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018

H παροχή από μια δεξαμενή.


Στο διπλανό σχήμα βλέπετε τη σύνδεση ενός μεγάλου κυλινδρικού δοχείου, με εμβαδό βάσης Α, με μια δεξαμενή, μέσω οριζόντιου σωλήνα διατομής Α1, με στόχο το γέμισμά του. Το ύψος του νερού στη δεξαμενή είναι Η, ενώ στο δοχείο ½ Η. Τη στιγμή αυτή, ο όγκος του νερού στο δοχείο αυξάνεται με ρυθμό:
α) Α1√(2gΗ),    β) Α1√(gΗ),    γ) Α√(2gΗ),  δ) Α√(gΗ),
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας, θεωρώντας τη ροή ως μόνιμη ροή ιδανικού ρευστού.
ή
H  παροχή από μια δεξαμενή.

Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018

Τμήμα ενός δικτύου ύδρευσης


Στο σχήμα βλέπετε ένα τμήμα ενός δικτύου ύδρευσης, όπου  στα οριζόντια τμήματα έχουμε σωλήνες με σταθερές διατομές Α1=12cm2 και Α2=3cm2. Οι δυο σωλήνες απέχουν κατακόρυφα κατά Η=0,8m, ενώ έχουμε προσαρμόσει πάνω τους δυο λεπτούς κατακόρυφους σωλήνες Α και Β. Το δεξιό άκρο του λεπτού σωλήνα έχει κλειστεί με τάπα και το νερό στον ανοικτό σωλήνα Β έχει ανέβει σε ύψος h2=0,5m. Ο Α σωλήνας είναι κλειστός και πλήρης νερού με ύψος h1=0,4m.
i) Να υπολογιστεί η δύναμη που ασκεί το υγρό στην τάπα, καθώς και η πίεση στο άνω μέρος του σωλήνα Α.
Ανοίγουμε την τάπα, οπότε το νερό εξέρχεται στην ατμόσφαιρα. Μόλις αποκατασταθεί μόνιμη ροή, μπορούμε να γεμίσουμε ένα δοχείο όγκου 2,4L σε χρόνο 20s.
ii) Να βρεθεί το ύψος του νερού στον ανοικτό σωλήνα Β.
iii) Να υπολογιστεί η ταχύτητα του νερού στο σημείο (1), στο κάτω μέρος του κλειστού σωλήνα Α.
iv) Πόση πίεση επικρατεί στο άνω μέρος του σωλήνα Α; (η διάμετρος κάθε σωλήνα θεωρείται πολύ μικρή, οπότε θεωρούμε ότι σε όλα τα σημεία της διατομής κάθε σωλήνα, η πίεση είναι η ίδια).
v) Να εξετάσετε ποιες ακριβώς ενεργειακές μεταβολές έχουμε, κατά τη μετάβαση από τη θέση (1) στη θέση (2), ενός μικρού όγκου νερού ΔV=1cm3.
Το νερό θεωρείται ιδανικό ρευστό πυκνότητας ρ=1.000kg/m3, g=10m/s2, ενώ η ατμοσφαιρική πίεση είναι ίση με pατ=105Ρa.
ή


Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018

H φλέβα και ο νόμος Bernoulli.

Στο διπλανό σχήμα βλέπετε ένα τμήμα ενός δικτύου ύδρευσης, όπου στο δεξιό άκρο, το νερό εκρέει με ταχύτητα υ1=2m/s. Στους δύο οριζόντιους σωλήνες έχουν συνδεθεί δύο άλλοι λεπτοί κατακόρυφοι σωλήνες, κλειστοί στα κάτω άκρα τους, οι οποίοι στηρίζονται στο έδαφος, με ύψη h1=3m και h2=1m. Οι δυο οριζόντιοι σωλήνες έχουν διατομές Α1=2cm2 και Α2=4cm2.
i)  Να υπολογιστεί η παροχή του δικτύου καθώς και η ταχύτητα ροής στο  σημείο Ο, πάνω από τον κατακόρυφο σωλήνα με ύψος h2.
ii)  Να βρεθεί η πίεση στα σημεία Κ και Λ, στη βάση των δύο λεπτών σωλήνων.
Η  ροή να θεωρηθεί μόνιμη ροή ιδανικού ρευστού με πυκνότητα ρ=1.000kg/m3, g=10m/s2, ενώ η ατμοσφαιρική πίεση είναι pατ=105Ρa.
ή

Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

Η ροή σε έναν οριζόντιο σωλήνα.

Στο διπλανό σχήμα, βλέπετε ένα οριζόντιο σωλήνα εντός του οποίου έχουμε μια  μόνιμη ροή υγρού, το οποίο θεωρούμε ως ιδανικό ρευστό. Οι διατομές στα σημεία Β και Δ είναι Α1=6cm2 και Α2=2cm2 αντίστοιχα, ενώ η ταχύτητα ροής στο σημείο Β είναι ίση με υ1=0,1m/s. Στον κατακόρυφο σωλήνα που έχει προσαρμοσθεί στο φαρδύ σωλήνα, το υγρό έχει ανέβει κατά h1=20cm.
i) Να βρεθεί η ταχύτητα ροής του υγρού στο λεπτό μέρος του σωλήνα.
ii) Να υπολογισθεί η μεταβολή της κινητικής ενέργειας μιας ποσότητας υγρού, μάζας m= 0,1kg μεταξύ των σημείων Β και Γ, κατά τη μετάβασή της στον λεπτό σωλήνα (μεταξύ των διατομών Δ και Ε).
iii) Η παραπάνω μεταβολή της κινητικής ενέργειας, οφείλεται  σε κάποιο έργο. Ποιο είναι το αντίστοιχο έργο που παράγεται πάνω στην παραπάνω ποσότητα υγρού; Το έργο αυτό, συνδέεται με τις πιέσεις στο εσωτερικό του σωλήνα;
iv) Να υπολογιστεί η άνοδος του υγρού h2 στον κατακόρυφο σωλήνα που έχει προσαρμοσθεί στον λεπτό σωλήνα;
Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2.
ή


Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018

Μια ηχητική πηγή και δύο παρατηρητές

Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα υs και διαθέτει σειρήνα η οποία εκπέμπει ήχο συχνότητας fs. Στην ίδια ευθεία ένας παρατηρητής Α είναι ακίνητος, ενώ ένας  άλλος παρατηρητής Β κινείται προς την ίδια κατεύθυνση με το αυτοκίνητο με ταχύτητα μέτρου υΒs.
Α) Για τις θέσεις που φαίνονται στο σχήμα 1:
i) Για τις συχνότητες fΑ και fΒ του ήχου που ακούνε οι δυο παρατηρητές ισχύει:
α) fΑ < fΒ,   β) fΑ = fΒ,    γ) fΑ > fΒ
ii) Για τα μήκη κύματος των ήχων, τους οποίους αντιλαμβάνονται οι δυο παρατηρητές, ισχύει:
α) λΑ < λΒ,   β) λΑ = λΒ,    γ) λΑ > λΒ
Β) Ποιες οι αντίστοιχες απαντήσεις για την περίπτωση του σχήματος 2, όπου το αυτοκίνητο έχει προσπεράσει τον Α παρατηρητή;
ήΚυριακή, 7 Ιανουαρίου 2018

Ένα Β΄ θέμα με κλειστό δοχείο

Σε οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται ένα κυλινδρικό δοχείο ύψους Η=4α γεμάτο πλήρως με νερό.  Σε ύψος h1=α από τη βάση του υπάρχει ένας οριζόντιο σωλήνας διατομής Α, ο οποίος μετά από λίγο γίνεται κατακόρυφος και στο πάνω άκρο του κλείνεται με αβαρές έμβολο, στο οποίο ασκούμε κατακόρυφη δύναμη F, όπως στο σχήμα. Το νερό στο σωλήνα έχει ύψος h2=2α.
Να χαρακτηρίσετε ως σωστές ή λανθασμένες τις παρακάτω προτάσεις, δικαιολογώντας τις απαντήσεις σας.
i) Μέσω του εμβόλου «επιβάλλεται» εξωτερική πίεση στο νερό ίση με:
 pεξ=pατμ+F/Α.
ii) Η πίεση στην πάνω έδρα του κυλίνδρου σύμφωνα με την αρχή του Pascal είναι ίση με:
p1=pεξ+pυδρ= pατμ+F/Α
iii) Η πίεση στην κάτω έδρα του κυλίνδρου, σύμφωνα με την αρχή του Pascal, είναι ίση με:
p2=pεξ+pυδρ= pατμ+F/Α+ρg∙4α.
iv) Η δύναμη που ασκεί το νερό στην πάνω έδρα του δοχείου, εμβαδού S, είναι ίση:
F1=(pεξ-ρgα)∙S.
Το νερό θεωρείται ιδανικό ασυμπίεστο ρευστό.
ή

Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου 2018

Δύο στάσιμα κύματα

Σε δύο απολύτως όμοιες τεντωμένες χορδές έχουν δημιουργηθεί στάσιμα κύματα και στο σχήμα φαίνονται οι μορφές των χορδών κάποια στιγμή t1. Τη στιγμή αυτή το σημείο Β κινείται προς τα πάνω ενώ το σημείο Γ έχει μηδενική ταχύτητα ταλάντωσης.
Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες.
i)  Τα υλικά σημεία κατά μήκος της πρώτης χορδής ταλαντώνονται με μεγαλύτερη περίοδο, από τα αντίστοιχα υλικά σημεία της δεύτερης χορδής.
ii)  Το πλάτος ταλάντωσης των κοιλιών είναι το ίδιο.
iii) Τη χρονική στιγμή t2=t1+ ¼ Τα, όπου Τα η περίοδος του (α) κύματος η εικόνα των δύο χορδών είναι όπως στο διπλανό σχήμα, όπου έχουν σημειωθεί και οι ταχύτητες ταλάντωσης των σημείων Β και Γ.
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
ή