Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

Κρούση σφαίρας με άλλη ακίνητη

Μια σφαίρα Α μάζας m1=0,6kg κινείται (χωρίς να στρέφεται) σε λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα υ1=2m/s και συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με δεύτερη ακίνητη σφαίρα Β, ίσης ακτίνας και μάζας m2=0,4kg.
i)  Να βρεθούν οι ταχύτητες των σφαιρών μετά την κρούση.
ii) Να υπολογιστεί η μεταβολή της ορμής και της κινητικής ενέργειας κάθε σφαίρας, που οφείλεται στην κρούση.
iii) Κάποια στιγμή t1 στη διάρκεια της κρούσης, η ταχύτητα της Α σφαίρας παίρνει την  τιμή u1=1m/s. Να υπολογιστεί η ολική κινητική ενέργεια των δύο σφαιρών τη στιγμή αυτή.
iv) Ποια η ελάχιστη κινητική ενέργεια των δύο σφαιρών στη διάρκεια της κρούσης;
ή

Κυριακή, 26 Ιουνίου 2016

Μελέτη μιας κρούσης, από ένα διάγραμμα

Στο διάγραμμα φαίνεται η μεταβολή της ορμής ενός σώματος Α που οφείλεται στην μετωπική ελαστική κρούση του με ακίνητο σώμα Β. Η κρούση πραγματοποιείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο.
Α) Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.  
i) Η κρούση διαρκεί χρονικό διάστημα   Δt=t2-t1.
ii) Την χρονική στιγμή t4 το σώμα Β δεν δέχεται δύναμη από το Α σώμα.
iii)  Το σώμα Β έχει μεγαλύτερη μάζα από το σώμα Α.    
iv)  Την χρονική στιγμή t2 το σώμα Β έχει ορμή +3α.     
v) Μετά την κρούση το σώμα Β έχει ορμή μεγαλύτερη από την αρχική ορμή του σώματος Α.
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
Β) Να γίνει ένα ποιοτικό διάγραμμα της ορμής του σώματος Β σε συνάρτηση με το χρόνο.
ή
Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016

Ένα Χρονοκύκλωμα με πηνίο.

Στο κύ­κλω­μα του σχή­μα­τος δί­νο­νται: Ε=40V, R1=4Ω, R2=4Ω,  L=0,2H. Τη χρονική στιγμή t0=0 κλείνουμε το διακόπτη και τη στιγμή t1=0,5s, τον ανοίγουμε.
i)  Να βρεθεί η ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε κλάδο του κυκλώματος για t=0+ (αμέσως μετά το κλείσιμο του διακόπτη) καθώς και ο αντίστοιχος ρυθμός μεταβολής της έντασης.
ii) Να γί­νουν οι γρα­φι­κές πα­ραστάσεις των εντάσεων των ρευμάτων, σε συνάρτηση με το χρόνο.
iii) Να γίνουν επίσης οι γραφικές παραστάσεις σε συνάρτηση με το χρόνο, των τάσεων VΓΔ, VΒΖ και VΒΚ.
ή

Ένα Χρονοκύκλωμα με πηνίο


Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2016

Ένα χρονοκύκλωμα με πυκνωτή.

Στο κύ­κλω­μα του παραπάνω σχή­μα­τος, δίνονται ότι R1=R2=10KΩ, C=50μF και Ε=100V. Τη στιγμή t0=0, με τον πυκνωτή αφόρτιστο, κλεί­νου­με το δια­κό­πτη Δ και τη  στιγμή t1=3s τον α­νοί­γου­με.
i)  Να γί­νουν οι γρα­φι­κές πα­ρα­στά­σεις των ε­ντά­σε­ων των ρευ­μά­των που διαρ­ρέ­ουν τους κλά­δους του κυ­κλώ­μα­τος σε συ­νάρ­τη­ση με το χρό­νο και να υ­πο­λο­γιστούν τα εμ­βα­δά των χω­ρί­ων που σχη­μα­τί­ζο­νται από τις γραφικές παραστάσεις και τον άξονα των χρόνων.   
ii) Να βρεθεί η ολική ενέργεια που παρέχει η πηγή στο κύκλωμα.
iii) Ποι­ος ο ρυθ­μός με­τα­βο­λής της έ­ντα­σης του ρεύ­μα­τος που διαρ­ρέ­ει την α­ντί­στα­ση R2, τη χρο­νι­κή στιγ­μή t2  που η τά­ση στα ά­κρα της εί­ναι ίση με 40V.    
ή

Ένα χρονοκύκλωμα με πυκνωτή.