Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2008

Λείο και μη επίπεδο.

.
Στο παρακάτω video ένας κύλινδρος μπορεί να κινείται οριζόντια, όπου σε ένα τμήμα του επιπέδου (με κίτρινο χρώμα) δεν υπάρχουν τριβές, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα έχουμε τριβές. Αφού τρέξετε το video και σταματώντας το σε σημεία που σας ενδιαφέρουν, να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις.

 1. Κατά την εκτόξευση του κυλίνδρου με αρχική ταχύτητα 10m/s, πόση απόσταση διανύει ο κύλινδρος στο λείο οριζόντιο επίπεδο;
 2. Ποιο το μέτρο της τριβής ολίσθησης μεταξύ κυλίνδρου και του μη λείου τμήματος του επιπέδου.
 3. Πόση είναι τελικά η γραμμική και η γωνιακή ταχύτητα του κυλίνδρου και πόση η τριβή που ασκείται τελικά στον κύλινδρο;
 4. Όταν ασκήσουμε οριζόντια δύναμη F=12Ν στον άξονα του κυλίνδρου, με βάση την παρατήρησή σας, μπορείτε να βρείτε την μάζα του κυλίνδρου και την ακτίνα του;
 5. Ποιο είναι το μέτρο της στατικής τριβής που ασκείται στον κύλινδρο, στο μη λείο επίπεδο:

Απάντηση:
.

Κυριακή, 29 Ιουνίου 2008

Κύλιση και ολίσθηση κυλίνδρου

.
Στο παρακάτω video ο κύλινδρος αρχικά εκτοξεύεται οριζόντια σε επίπεδο με το οποίο εμφανίζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ=0,2 και κατόπιν ξεκινά από την ηρεμία με την επίδραση οριζόντιας δύναμης. Αφού τρέξετε το Video, απαντήστε στα παρακάτω ερωτήματα: 1. Πόση είναι η ακτίνα του κυλίνδρου;
 2. Να υπολογίσετε την μάζα του κυλίνδρου και την ροπή αδράνειάς του.
 3. Αν ο συντελεστής τριβής γίνει μ=0,4, τι μεταβολές συμβαίνουν στην κίνηση του κυλίνδρου στις δύο παραπάνω περιπτώσεις;
Απάντηση:
.

Κίνηση κυλίνδρου σε κεκλιμένο επίπεδο.

Στο video που ακολουθεί παρατηρείτε έναν κύλινδρο κατά την κίνησή του σε κεκλιμένο επίπεδο. Αφού τρέξετε το video απαντήστε στα ερωτήματα που ακολουθούν:


.

 1. Όταν αφήσουμε τον κύλινδρο να κινηθεί, κυλίεται μόνο ή και ολισθαίνει; Η τριβή που δέχεται είναι τριβή ολίσθησης ή στατική;
 2. Στην περίπτωση που ο κύλινδρος εκτοξεύεται με αρχική ταχύτητα προς τα πάνω:
  Γιατί αρχικά η τριβή είναι προς τα κάτω; Ποια η τιμή Τ1 της τριβής; Πότε αλλάζει κατεύθυνση και πόσο είναι τότε το μέτρο της;
 3. Όταν αφήνεται στο επίπεδο έχοντας αρχική γωνιακή ταχύτητα, αλλά όχι μεταφορική ταχύτητα, τι κίνηση πραγματοποιεί; Ποια η τιμή Τ2 της τριβής; Πότε αλλάζει κατεύθυνση και πόσο είναι τότε το μέτρο της;
  Απάντηση:

Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2008

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ. Video από Applet.

Στάσιμο κύμα από ανάκλαση. Video.

.

Από το σημείο Ο ξεκινά ένα εγκάρσιο κύμα το οποίο μετά από 3s ανακλάται στο σημείο Β, όπου (ΟΒ)=3m.


Αφού παρατηρείστε στο video μια προσομοίωση σε Applet, χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λαθεμένες.
 1. Το μήκος του κύματος είναι ίσο με 2m.
 2. Η συχνότητα ταλάντωσης του σημείου Γ είναι 0,5Ηz.
 3. Στο σημείο Γ, όπου (ΓΒ)= 0,5m δημιουργείται κοιλία.
 4. Το προσπίπτον και το ανακλώμενο κύμα έχουν διαφορά φάσης π.
 5. Η εξίσωση που περιγράφει το στάσιμο κύμα είναι:

y= 2 Ασυν2πx/λ·ημ2πt/Τ

Απάντηση:

Υ.Γ. Μπορείτε να δείτε την προσομοίωση από ΕΔΩ.


.

Συμβολή κυμάτων στην επιφάνεια υγρού.

.

.

Αρχή της επαλληλίας και διάδοση κυμάτων.

.

.

Πώς διαδίδεται το Ηλεκτρομαγνητικό κύμα;

.

.

Τρίτη, 24 Ιουνίου 2008

Κυριακή, 22 Ιουνίου 2008

Συμβολή κυμάτων με Applet.

.Στο σχήμα βλέπετε δύο σύγχρονες πηγές Α και Β, οι οποίες παράγουν κύματα στην επιφάνεια ενός υγρού, με πλάτος ταλάντωσης 1cm. Οι λευκοί κύκλοι αποτελούν ισοφασικές επιφάνειες με φάση 2κπ και οι μαύροι κύκλοι με φάση (2κ+1)π. Στην επιφάνεια του υγρού δίνεται το σημείο Σ το οποίο απέχει απόσταση (ΑΣ)=90cm.
 1. Πόσο είναι το πλάτος ταλάντωσης του σημείου Σ;
 2. Πόσο είναι το μήκος κύματος των δύο κυμάτων;
 3. Πόσο απέχει το σημείο Σ από την πηγή Β;
 4. Αν το σημείο Τ απέχει 84cm από τη πηγή Β, πόσο απέχει από την Α πηγή;
 5. Το σημείο Ρ βρίσκεται πάνω σε κροσσό απόσβεσης και απέχει 73cm από την πηγή Α. Πόσο απέχει από την Β;
 6. Ποιο το πλάτος ταλάντωσης ενός σημείου Γ, το οποίο βρίσκεται δεξιά του Β, στην προέκταση του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ;

Μπορείτε να παρακολουθήσετε σε ένα αρχείο Applet το φαινόμενο της συμβολής, μεταβάλλοντας την απόσταση των πηγών και τα μήκη κύματος, από ΕΔΩ.

Απάντηση:

Σύνθεση Ταλαντώσεων, με Applet.

.

Ένα υλικό σημείο εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται στην ίδια διεύθυνση, γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας και με εξισώσεις:

x1= 0,2 ημ30πt και

x2= 0,2 ημ(2πf2t+φ0)

Να βρείτε την εξίσωση της συνισταμένης κίνησης, επιβεβαιώνοντας την απάντησή σας, παρατηρώντας την διαφάνεια που αντιστοιχεί σε κάθε περίπτωση:

 1. Αν f2=15Ηz και φ0=0 (διαφάνεια 2)
 2. Αν f2= 15Ηz και φ0 (διαφάνεια 3)
 3. Aν f2= 16Ηz και φ0=0.
  i) Ποια η διαφορά φάσης μεταξύ των δύο ταλαντώσεων τη στιγμή που το πλάτος είναι 0,4 m; (διαφάνεια 4).
  ii) Ποια η διαφορά φάσης μεταξύ των δύο ταλαντώσεων τη στιγμή που το πλάτος είναι μηδενικό; (διαφάνεια 5).
  iii) Πόση είναι η περίοδος του διακροτήματος;
 4. Αν f2= 17 Ηz πόση θα είναι η νέα περίοδος του διακροτήματος;

Μπορείτε να πειραματιστείτε με διάφορες τιμές συχνοτήτων και διαφοράς φάσης, παρακολουθώντας ένα Applet από Beats: ΕΔΩ.


Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2008

Διάθλαση και ολική ανάκλαση σε Ι.Ρ.

.
Σε ένα τριγωνικό πρίσμα προσπίπτει, κάθετα στη μια πλευρά του, μια μονοχρωματική ακτινοβολία. Ποια είναι η πορεία της ακτίνας, όταν ο δείκτης διάθλασης του πρίσματος πάρει τις τιμές:
 1. n=1
 2. n=1,17
 3. n=1,33 και
 4. n=1,5
.

.

Ανάλυση λευκού φωτός.

.
Το λευκό φως περνώντας από ένα πρίσμα αναλύεται και μας δίνει μια έγχρωμα ταινία, το ΦΑΣΜΑ. Στο παρακάτω video, μπορείτε να δείτε ένα αρχείο interactive Physics, ανάλυσης του φωτός.
Μπορείτε να εξηγήστε γιατί το λευκό φως αναλύεται;
.

Υπολογισμός μορίων πρόσβασης.

.
Μάθατε τους βαθμούς σας;
Αν θέλετε να υπολογίσετε το βαθμό πρόσβασης
αλλά και τα μόριά σας, ανά επιστημονικό πεδίο,
μπορείτε να κατεβάσετε ένα αρχείο
Excell, από ΕΔΩ.


Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2008

Ταλάντωση ράβδου. Ασκ. 4.70 του βιβλίου.

.
Στο παρακάτω video, που δείχνει ένα αρχείο interactive Physics, μπορείτε να παρακολουθήστε τι ακριβώς συμβαίνει,με την Ταλάντωση μιας ράβδου, η οποία στηρίζεται σε δύο περιστρεφόμενους κυλίνδρους, όπως ακριβώς περιγράφεται στην άσκηση 4.70 του σχολικού βιβλίου. Στο πρώτο μέρος το κέντρο βάρους της ράβδου, ισαπέχει από τα σημεία στήριξης, ενώ κατόπιν εκτρέπεται από τη θέση ισορροπίας και εκτελεί την απλή αρμονική ταλάντωση.
.

.

Υπερπήδηση εμποδίου.

.
Στο παρακάτω video, που δείχνει ένα αρχείο interactive Physics., μπορείτε να παρακολουθήστε τι ακριβώς συμβαίνει, όταν ασκούμε μια οριζόντια δύναμη σε έναν κύλινδρο, προκειμένου να υπερπηδήσει ένα εμπόδιο..

Τρίτη, 17 Ιουνίου 2008

Ταλάντωση και Ι.Ρ.

Πήρα από τον συνάδελφο Φυσικό κ. Παπαδήμα Γεώργιο δύο όμορφα αρχεία Interactive Physics, που αναφέρονται στις ταλαντώσεις.
Αφού τον ευχαριστήσω και από εδώ, για την προσφορά του, θα συνιστούσα στους συναδέλφους που διαθέτουν το πρόγραμμα να τα δουν και να τα δουλέψουν.

Το πρώτο αναφέρεται στην Ενέργεια Ταλάντωσης
και το δεύτερο στην Εξαναγκασμένη Ταλάντωση.
.

Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2008

Δύναμη επαναφοράς και δύναμη ελατηρίου.

Συχνά στις ταλαντώσεις οι μαθητές μπερδεύουν, θέση ισορροπίας με τη θέση φυσικού μήκους του ελατηρίου, καθώς και στη δύναμη επαναφοράς (που είναι η συνισταμένη δύναμη) που ασκείται στο σώμα και στην δύναμη (επαναφοράς) του ελατηρίου.
Μια βοήθεια για το ξεμπέρδεμα, μπορεί να αποτελέσει το παρακάτω video, που δείχνει ένα αρχείο interactive Physics. Μπορείτε να το τρέξετε, να σταματήσετε, όποια στιγμή θέλετε και να το επανακινήσετε.Το σχήμα (1) δείχνει το ελατήριο στο φυσικό του μήκος, που είναι 2m.
Το σχήμα (2) είναι η θέση ισορροπίας, που το ελατήριο έχει μήκος 3m.
Στο (3) σχήμα δείχνει το σώμα να ταλαντώνεται και παρουσιάζει τη συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο σώμα.
Το ίδιο σώμα στο σχήμα (4), απλά η δύναμη που φαίνεται είναι η δύναμη που δέχεται το σώμα από το ελατήριο
Δεξιά στον πίνακα, φαίνονται οι τιμές της απομάκρυνσης, της δύναμης επαναφοράς (ΣF) και της δύναμης του ελατηρίου.
.


Αφού παρατηρήστε την ταλάντωση απαντήστε στα παρακάτω ερωτήματα.
 1. Σε ποια θέση η δύναμη επαναφοράς είναι μηδενική;
 2. Πόσο είναι το μέτρο της δύναμης του ελατηρίου στην παραπάνω θέση;
 3. Σε ποια θέση η δύναμη που ασκεί το ελατήριο είναι μηδενική;
 4. Για ποιες τιμές του πλάτους η δύναμη του ελατηρίου έχει φορά πάντα προς τα πάνω;
 5. Όταν το πλάτος είναι 1,5m, πόση είναι η μέγιστη τιμή του μέτρου της δύναμης του ελατηρίου και σε ποια θέση συμβαίνει αυτό; Πόσο είναι στη θέση αυτή το μήκος του ελατηρίου;
 6. Τη στιγμή που το ελατήριο έχει το φυσικό μήκος του, πόση είναι η δύναμη επαναφοράς;
Για τους συναδέλφους που διαθέτουν το Ι.Ρ, μπορούν να κατεβάσουν το αρχείο από ΕΔΩ.

Τρίτη, 3 Ιουνίου 2008

Διαγώνισμα Φυσικής Γ.Π. Ενδοσχολικές Εξετάσεις.

Τώρα που τέλειωσαν οι Πανελλαδικές εξετάσεις και πάμε για τις ενδοσχολικές, δείτε το περσινό διαγώνισμα που βάλαμε (με το Θοδωρή) στο σχολείο μας.
.
Read this doc on Scribd: cfgp07

Αν επισκεφτείτε την διεύθυνση: Test – Διαγωνίσματα
μπορείτε να δείτε (και να κατεβάσετε) εκτός από το παραπάνω διαγώνισμα και αυτό του 2006.
.