Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

Μια κρούση και οι τριβές.

Σε οριζόντιο επίπεδο ηρεμούν δυο σώματα Α και Β με μάζες m=1kg και Μ=3kg αντίστοιχα, τα οποία απέχουν απόσταση d=4,75m. Το Β είναι δεμένο στο άκρο ιδανικού οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς k=240Ν/m,το οποίο έχει το φυσικό μήκος του. Σε μια στιγμή, ασκούμε στο Α σώμα μια σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F=10Ν, με κατεύθυνση προς το σώμα Β, για χρονικό διάστημα 2s (η δύναμη παύει στη συνέχεια), οπότε το σώμα αποκτά ταχύτητα v=4m/s. Τα δυο σώματα συγκρούονται μετά από λίγο μετωπικά, με αποτέλεσμα να προκληθεί συσπείρωση του ελατηρίου ίση με 0,05m, μέχρι να μηδενιστεί η ταχύτητα του Β σώματος. Αν τα σώματα εμφανίζουν τον ίδιο συντελεστή τριβής με το οριζόντιο επίπεδο, ενώ ο συντελεστής οριακής στατικής τριβής είναι ίσος με τον συντελεστή τριβής ολίσθησης και g=10m/s2, να βρεθούν:
i)   Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ των σωμάτων και του επιπέδου.
ii)  Η ταχύτητα του σώματος Α, ελάχιστα πριν την κρούση.
iii) Το ποσοστό της κινητικής ενέργειας του σώματος Α, που μεταφέρεται στο Β σώμα κατά την κρούση. Είναι η παραπάνω κρούση ελαστική ή όχι;
iv) Η τελική απόσταση μεταξύ των σωμάτων, όταν σταματήσει η κίνησή τους.
ή

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015

Μελέτη δύο κρούσεων, από ένα διάγραμμα.

Μια σφαίρα Α μάζας m1=0,4kg, αφήνεται από κάποιο ύψος h να πέσει ελεύθερα. Μετά την κρούση με το έδαφος, ανακλάται ενώ τη στιγμή t1 συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με δεύτερη σφαίρα Β μάζας m2=0,2kg. Στο διάγραμμα δίνεται η ταχύτητα της Α σφαίρας σε συνάρτηση με το χρόνο, όπου η διάρκεια των κρούσεων είναι αμελητέα.
i)  Να υπολογιστεί το αρχικό ύψος h από το οποίο αφέθηκε η Α σφαίρα να κινηθεί, καθώς και το ύψος από το έδαφος που έγινε η κρούση των δύο σφαιρών.
ii) Η κρούση της Α σφαίρας με το έδαφος είναι ή όχι ελαστική; Αν όχι, να υπολογίστε την απώλεια της μηχανικής ενέργειας κατά την κρούση.
iii) Να βρεθούν οι ταχύτητες της Β σφαίρας, ελάχιστα πριν και ελάχιστα μετά, την κρούση των δύο σφαιρών.
iv) Να υπολογιστεί, για κάθε κρούση, η μεταβολή της ορμής της Α σφαίρας.
Δίνεται g=10m/s2.
ή
Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015

Μια αντλία τροφοδοτεί με νερό μια κατοικία.

Μια τριώροφη κατοικία τροφοδοτείται με νερό από μια δεξαμενή, στην επιφάνεια του εδάφους, με την βοήθεια μιας αντλίας (Μ), όπως στο σχήμα.  Ο κεντρικός σωλήνας τροφοδοσίας έχει διατομή Α1=3cm2, οι τρεις οριζόντιες διακλαδώσεις Α2=1cm2, ενώ με πλήρως ανοικτές τις βρύσες, το νερό εξέρχεται από διατομές Α=0,3cm2. Η βρύση στο ισόγειο, βρίσκεται στο ίδιο ύψος με την αντλία, ενώ κάθε όροφος έχει ύψος h=4m. Η αντλία λειτουργεί αυτόματα, εξασφαλίζοντας στην έξοδό της, σταθερή πίεση p=2αtm.
i)  Με κλειστές τις βρύσες, να υπολογιστεί η πίεση του νερού σε κάθε βρύση.
ii)  Ανοίγουμε πλήρως την βρύση του πρώτου ορόφου. Θεωρώντας ότι η ροή πραγματοποιείται χωρίς τριβές και είναι μόνιμη και στρωτή, να υπολογιστούν:
α) Η παροχή της βρύσης.
β) Η πίεση στους τρεις οριζόντιους σωλήνες.
γ) Η ισχύς της αντλίας.
Δίνεται η ατμοσφαιρική πίεση pατ=1atm=105Ν/m2, η πυκνότητα του νερού ρ=1.000kg/m3 και g=10m/s2, ενώ το κατακόρυφο μήκος κάθε βρύσης θεωρείται αμελητέο.
ή

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

Δύο ελαστικές κρούσεις και ένα διάγραμμα.

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο και μπροστά από ένα κατακόρυφο τοίχο ηρεμούν δυο μικρές σφαίρες Α και Β απέχοντας μεταξύ τους κατά s. Σε μια στιγμή t=0, η Α μπάλα εκτοξεύεται με αρχική ταχύτητα υο με κατεύθυνση προς την σφαίρα Β, με την οποία συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά. Στη συνέχεια η σφαίρα Β κινούμενη κάθετα προς τον τοίχο, συγκρούεται ελαστικά μαζί του. Η γραφική παράσταση της απόστασης των δύο σφαιρών, σε συνάρτηση με το χρόνο, δίνεται στο διπλανό σχήμα. Οι δυο σφαίρες μετακινούνται χωρίς να περιστρέφονται.
i)  Ποια η αρχική ταχύτητα υο της Α σφαίρας;
ii)  Μετά τη χρονική στιγμή t2=1s, η απόσταση των δύο σφαιρών παραμένει σταθερή με βάση το διάγραμμα. Πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό;
iii) Αν η Α σφαίρα έχει μάζα m1=0,1kg, να βρεθεί η μάζα της Β σφαίρας.
iv) Πόσο απέχει κάθε σφαίρα από τον τοίχο τη στιγμή t3=2s;
ή

Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2015

Αποστάσεις σε μια ελαστική κρούση.

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμούν δυο σφαίρες με ίσες ακτίνες, σε απόσταση d1. Σε μια στιγμή κτυπώντας την Α σφαίρα, της προσδίδουμε μια ταχύτητα υ0, με αποτέλεσμα τη στιγμή t1=1s να συγκρουσθεί κεντρικά και ελαστικά με τη σφαίρα Β.
i) Τη χρονική στιγμή t2=2s, η απόσταση των σφαιρών είναι:
α) d< d1,   β) d= d1,   γ) d > d1.
ii) Αν μέχρι τη στιγμή t2 η Β σφαίρα μετατοπίζεται κατά x2=1,5d1, τότε η σχέση μεταξύ των μαζών των δύο σφαιρών είναι:
α) m1 =1,5 m2,    β) m1 = 2m2,    γ) m1 =3 m2.
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
ή

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

Ο ρόλος της ατμόσφαιρας.


2)  Για να μεταφέρουμε μια ποσότητα νερού, από μια δεξαμενή στο έδαφος σε ένα δοχείο ύψος h, χρησιμοποιούμε μια αντλία νερού, η οποία συμβάλλει ώστε στην έξοδο της ( σημείο Ο ) να συντηρείται κατά την λειτουργία της μια σταθερή πίεση p=3pατ.
i) Ρ=3pατ∙Πii) Ρ=2pατ∙Π,    iii) Ρ=pατ∙Π.
Να δικαιολογήστε την απάντησή σας.

ή

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015

Βγάζοντας νερό με αναρρόφηση από μια δεξαμενή.

Διαθέτουμε μια δεξαμενή με νερό. Για να αφαιρέσουμε μια ποσότητα νερού από την δεξαμενή, χρησιμοποιούμε έναν ελαστικό σωλήνα σταθερής διατομής Α=2cm2, τον οποίο αφού λυγίσουμε, βυθίζουμε το ένα άκρο του Γ κατά y=45cm στο νερό. Με αναρρόφηση στο άλλο άκρο Α, το οποίο βρίσκεται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο με το Γ, πετυχαίνουμε την εκροή του νερού.
i)   Να βρεθεί σε πόσο χρονικό διάστημα μπορούμε να γεμίσουμε ένα δοχείο όγκου 12L, θεωρώντας ότι το εμβαδόν της επιφάνειας της δεξαμενής, είναι πολύ μεγαλύτερο από το εμβαδόν της διατομής του σωλήνα.
ii) Να υπολογιστεί η πίεση στο άκρο Γ και στο ανώτερο σημείο Β του σωλήνα, το οποίο απέχει απόσταση h=1m από το επίπεδο ΑΓ.
iii) Προκειμένου να συντομευτεί το απαιτούμενο χρονικό διάστημα άντλησης του νερού, προτείνεται να χρησιμοποιήσουμε μακρύτερο σωλήνα, σε δυο διαφορετικά ενδεχόμενα. Στο πρώτο, το βυθιζόμενο τμήμα του σωλήνα είναι 2y, στον δεύτερο  το άκρο Α βρίσκεται κατά y χαμηλότερα του Γ, όπως στα σχήματα. 

Ποιον τρόπο θα επιλέγατε και γιατί; Να βρεθεί η πίεση στο άκρο Γ του σωλήνα και για τις δύο αυτές περιπτώσεις.
Δίνεται η πυκνότητα του νερού ρ=1.000kg/m3, η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2 και η ατμοσφαιρική πίεση pατ=105Ν/m2, ενώ το νερό, να θεωρηθεί ιδανικό ρευστό και όλες οι ροές μόνιμες και στρωτές.
ή
Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

Ποια τα ύψη στα μανόμετρα.

Ένας οριζόντιος σωλήνας συνδέεται κοντά στον πυθμένα μιας μεγάλης δεξαμενής σε βάθος Η=10m, όπως στο  διπλανό σχήμα. Αρχικά ο σωλήνας έχει διατομή Α1, ενώ στη συνέχεια στενεύει αποκτώντας διατομή Α2=0,4Α1. Οι ακτίνες των δύο σωλήνων θεωρούνται αμελητέες σε σχέση με το ύψος Η.
i)   Αν η στρόφιγγα Σ στο άκρο του σωλήνα είναι ανοικτή και το νερό θεωρηθεί ιδανικό ρευστό, ενώ η ροή μόνιμη και στρωτή, να υπολογιστούν:
 α) Το ύψος h2 της στήλης στο σωλήνα Β.
 β) Το ύψος h1 της στήλης στο σωλήνα Α.
ii)  Κλείνουμε τη στρόφιγγα Σ. Να υπολογιστούν ξανά τα ύψη h1 και h2 στους σωλήνες Α και Β.
iii) Αν η στρόφιγγα Σ στο άκρο του σωλήνα είναι ανοικτή και το νερό θεωρηθεί πραγματικό ρευστό, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται εσωτερικές τριβές:
α) Θα ανέβει ή όχι το νερό στη στήλη Β;
β) Κλείνουμε τη στρόφιγγα Σ. Να υπολογιστούν ξανά τα ύψη h1 και h2 στους σωλήνες Α και Β.
ή