Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2007

Διάθλαση ή ολική ανάκλαση;

Mε αφορμή το Ουράνιο τόξο…….
Μια ακτίνα μονοχρωματικού φωτός προσπίπτει σε μια σφαιρική σταγόνα νερού (όπως στο ουράνιο τόξο), υπό γωνία φ και στο σχήμα φαίνεται η πορεία της μέχρι να εξέλθει από τη σταγόνα.


Στο βιβλίο λέγεται ότι στη θέση Α η ακτίνα παθαίνει ολική εσωτερική ανάκλαση. Να εξετασθεί η ορθότητα της πρότασης αυτής.Ολική (εσωτερική) ανάκλαση

Μια μονοχρωματική ακτίνα φωτός πέφτει κάθετα στην πλευρά ΑΒ ενός πρίσματος, η τομή του οποίου είναι ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ, όπως στο σχήμα. Δίνεται ο δείκτης διάθλασης του πρίσματος για την παραπάνω ακτινοβολία n=1,7.
α) Η ακτίνα θα συνεχίσει την πορεία της χωρίς να εκτραπεί κατά την είσοδό της στο πρίσμα.
β) Η γωνία πρόσπτωσης στην πλευρά ΑΓ είναι θ=60°.
γ) Η ακτίνα θα υποστεί ολική ανάκλαση στην πλευρά ΑΓ και θα εξέλθει από το πρίσμα κάθετα στην ΒΓ.
δ) Αν βυθίζαμε το πρίσμα σε υγρό με δείκτη διάθλασης n1 =1,6, να χαράξετε την πορεία της ακτίνας, μέχρι να εξέλθει από το πρίσμα.

Απάντηση


Και μια παρουσίαση για την ολική ανάκλαση


View more presentations from dmargaris.Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2007

Συμβολή...

Στις κορυφές Β και Γ ισοπλεύρου τριγώνου πλευράς α=0,5m βρίσκονται δύο πηγές κυμάτων, οι οποίες ταλαντώνονται σύμφωνα με τις εξισώσεις
yΒ=0,2ημ200πt και yΓ=0,2ημ204πt (μονάδες S.Ι.).
Χαρακτηρίστε σαν σωστές ή λαθεμένες τις παρακάτω προτάσεις:
α) Η κορυφή Α ταλαντώνεται με σταθερό πλάτος Α΄=0,4m.
β) Η συχνότητα ταλάντωσης της κορυφής Α είναι f=101Ηz.
γ) Σε χρόνο 1s το πλάτος ταλάντωσης της κορυφής Α γίνεται δύο φορές 0,4m.


Ανάκλαση κύματος σε σταθερό άκρο.

Η κυματομορφή του σχήματος διαδίδεται προς τα δεξιά, με ταχύτητα υ=2m/s, κατά μήκος ενός τεντωμένου νήματος, το οποίο είναι δεμένο στο ένα του άκρο σε κατακόρυφο τοίχο. Για t=0 η κορυφή Β απέχει d=1m από τον τοίχο. Να σχεδιάσετε τη μορφή του σχοινιού τις χρονικές στιγμές t1=0,5s και t2=1s.


Απάντηση

Αρμονικό κύμα

Δίνονται τα ακόλουθα στιγμιότυπα αρμονικών κυμάτων τις χρονικές στιγμές t1, t2 και t3 , τα οποία παράγονται από πηγή (ή πηγές) που βρίσκεται στη θέση x=0 και όπου για t=0, y=0.


Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος. Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
α)Η πηγή που δημιουργεί το πρώτο κύμα ταλαντώνεται για χρονικό διάστημα t1=Τ.
β) Η πηγή του πρώτου κύματος εκτελεί α.α.τ. με εξίσωση y=Α ημωt.
γ) Για τις χρονικές στιγμές t2 και t3 ισχύει t1=5/4 Τ και t3=2Τ.
δ) Και τα τρία διαγράμματα είναι διαφορετικά στιγμιότυπα του ίδιου κύματος.
ε) Για t=0 η πηγή του δεύτερου κύματος διέρχεται από τη θέση ισορροπίας κινούμενη προς την θετική φορά.

Απάντηση

Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2007

Μια ταλάντωση και ένα διάγραμμα ταχύτητας.

Ένα σώμα Σ ηρεμεί στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου. Ανεβάζουμε το σώμα κατακόρυφα κατά 0,4m, μέχρι τη θέση Ρ που το ελατήριο αποκτά το φυσικό μήκος του και το αφήνουμε να κινηθεί, ξαναπιάνοντάς το τη στιγμή που μηδενίζεται ξανά η ταχύτητά του. Στο διάγραμμα δίνεται η ταχύτητά του σε συνάρτηση με το χρόνο, θεωρώντας την προς τα κάτω κατεύθυνση ως θετική.
Να δικαιολογήσετε τις παρακάτω προτάσεις.
i)  Η αρχική επιτάχυνση του σώματος είναι ίση με την επιτάχυνση της βαρύτητας g.
ii) Τη χρονική στιγμή t2 το σώμα έχει επιτάχυνση -g.
iii) Η αρχική φάση της απομάκρυνσης της ταλάντωσης είναι φ0 =3π/2.
iv) Ισχύει t2-t1 = 0,1π (s), όπου  τη στιγμή t1 η ταχύτητα είναι μέγιστη.
v) Η μέγιστη δύναμη που ασκεί το σώμα Σ στο ελατήριο είναι διπλάσια του βάρους του.
Δίνεται g=10m/s2 .
ή
Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2007

Σύγχρονες πηγές.

Δύο σύγχρονες πηγές Ο1 και Ο2 οι οποίες απέχουν κατά d=11cm μεταξύ τους, βρίσκονται στην επιφάνεια ενός υγρού και δημιουργούν κύματα πλάτους Α=1cm, με μήκος κύματος λ=2cm. Ένα σημείο Σ απέχει αποστάσεις 14cm και 20cm από τις δύο πηγές. Πάνω στο ευθύγραμμο τμήμα ΣΟ1 τα σημεία που ταλαντώνονται με πλάτος Α΄= 2cm είναι:
α) δύο . β) τρία. γ) τέσσερα. δ) κανένα.

Η απάντηση:
.