Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018

Πληροφορίες από ένα διάγραμμα ταχύτητας


Ένα σώμα Σ1 μάζας m1=1kg εκτελεί ΑΑΤ δεμένο στο άκρο οριζόντιου ελατηρίου, σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη στιγμή t1 το σώμα Σ1 συγκρούεται μετωπικά με δεύτερο σώμα Σ2, το οποίο κινείται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο. Στο σχήμα δίνεται το διάγραμμα της ταχύτητας του Σ1 σε συνάρτηση με το χρόνο, θεωρώντας την προς τα δεξιά κατεύθυνση ως θετική. Αντλώντας στοιχεία από το διάγραμμα αυτό, να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις:
i) Ποια η τιμή της σταθεράς k του  ελατηρίου και ποια η αρχική απομάκρυνση του σώματος Σ1;
ii) Η κρούση μεταξύ των δύο σωμάτων είναι ελαστική ή όχι; Να δικαιολογήσετε πλήρως την απάντησή σας.
iii) Πόση είναι η μάζα του σώματος Σ2 και ποια η ταχύτητά του ελάχιστα πριν την κρούση;
iv) Πόσο τοις εκατό μετεβλήθη το πλάτος ταλάντωσης, λόγω της κρούσης;
v) Να δώσετε την εξίσωση της απομάκρυνσης σε συνάρτηση με το χρόνο (x-t) για την νέα ταλάντωση που προκύπτει μετά την κρούση.
Δίνεται π2≈10.
ή
   Πληροφορίες από ένα διάγραμμα ταχύτητας
Πληροφορίες από ένα διάγραμμα ταχύτητας

Δεν υπάρχουν σχόλια: