Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2012

Διαφορά φάσης σε ήχους με διαφορετικές συχνότητες.

Διαθέτουμε δύο ηχητικές πηγές που παράγουν απλούς αρμονικούς ήχους με παραπλήσιες συχνότητες f1 και f2. Έστω ότι η ταλάντωση του τυμπάνου εξαιτίας του πρώτου ήχου έχει απομάκρυνση:
x1=0,003·ημ(2πf1t+φ0) (S.Ι.) με φ0≥0.
 ενώ εξαιτίας του δεύτερου ήχου:
  x2=0,003·ημ(2πf2t)  (S.Ι.).
Έστω ότι κάποια στιγμή ηχούν ταυτόχρονα και οι δύο ηχητικές πηγές, οπότε το τύμπανο εκτελεί σύνθετη ταλάντωση. Η διπλανή γραφική παράσταση εμφανίζει τη διαφορά φάσης μεταξύ των φάσεων της απομάκρυνσης των δύο ταλαντώσεων σε συνάρτηση με το χρόνο.
i) Ποιος ήχος έχει μεγαλύτερη συχνότητα;
ii) Να βρεθεί η συχνότητα του διακροτήματος.
iii) Ποιο είναι το πλάτος της ταλάντωσης του τυμπάνου τη χρονική στιγμή t1=0,25s;
iv) Να υπολογιστεί επίσης το πλάτος της ταλάντωσης τη χρονική στιγμή t2=3,75s.
v) Αν το τύμπανο του αυτιού μας εκτελέσει 410 ταλαντώσεις σε χρονικό διάστημα 4s, να βρεθεί η απομάκρυνση τη στιγμή t1.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: