Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2011

Ηλεκτρομαγνητικό κύμα και διάθλαση.

Δίνονται οι εξισώσεις  για την ένταση ενός ηλεκτρικού και ενός μαγνητικού πεδίου, τα οποία μεταβάλλονται σε κάθετα επίπεδα
Ε= 120∙ημ 2π(αt-2∙106x)  και Β= 4∙10-7∙ ημ 2π(αt-2∙106x)   (μονάδες στο S.Ι.)
i)  Μπορούν οι παραπάνω εξισώσεις να περιγράφουν ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα που να διαδίδεται στο κενό;
ii) Αν πράγματι υπάρχει τέτοιο ηλεκτρομαγνητικό κύμα που διαδίδεται στο κενό, να βρεθεί ο  συντελεστής α του  χρόνου, στην παραπάνω εξίσωση. Σε ποια περιοχή του φάσματος ανήκει αυτό το ΗΜΚ;
iii)  Το παραπάνω κύμα προσπίπτει από τον αέρα σε πλάκα πάχους d=√2 cm, όπως στο σχήμα όπου θ=30°, οπότε φτάνει στο σημείο Β, σε απόσταση x=0,5cm από το σημείο Α.
a)  Να βρεθεί ο δείκτης διάθλασης του υλικού της πλάκας για το παραπάνω κύμα.
b)  Αν η φάση του διαθλώμενου κύματος είναι της μορφής φ=ωt-kx΄, να προσδιορίσετε τις τιμές των ω και k.
Δίνεται c-3∙108 m/s

Δεν υπάρχουν σχόλια: