Τρίτη, 24 Απριλίου 2018

Ένα ζεύγος δυνάμεων και το έργο του.

Μια λεπτή οριζόντια ομογενής ράβδος ΑΒ μήκους l=2m ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή (t0=0) στη ράβδο ασκούνται  δύο αντιπαράλληλες δυνάμεις, με σταθερά μέτρα F1=F2=5Ν, οι οποίες σχηματίζουν διαρκώς με τον άξονα της ράβδου γωνία θ, όπου ημθ=0,6 και συνθ=0,8. Η F1 ασκείται στο άκρο Α και η F2 στο μέσον της Κ της ράβδου.
i) Πόση κινητική ενέργεια έχει η ράβδος τη στιγμή t1 που έχει περιστραφεί κατά γωνία φ=12rad;
ii) Πόσο είναι το έργο κάθε δύναμης μέχρι τη στιγμή t1;
iii) Αν η ράβδος έχει μήκος l=2m και μάζα 6kg, να υπολογιστούν:
 α) Οι αρχικές επιταχύνσεις των σημείων εφαρμογής Α και Κ των δύο δυνάμεων.
 β) Η χρονική στιγμή t1.
 γ) Ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας της ράβδου τη στιγμή t1.
 δ) Το μέτρο της ταχύτητας του άκρου Α, καθώς και η στιγμιαία ισχύς της δύναμης F1, την παραπάνω στιγμή;
Δίνεται η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς κάθετο άξονα που περνά από το μέσον της  Ι=(1/12)ml2.
ή

Ένα ζεύγος δυνάμεων και το έργο του.Δεν υπάρχουν σχόλια: