Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2008

Τροχαλία και σώματα.

Στο διπλανό σχήμα δίνεται m2>m1. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις σαν σωστές ή λαθεμένες δίνοντας σύντομες εξηγήσεις.

α) Αν η τροχαλία είναι αβαρής, τότε Τ1΄=Τ2΄.

β) Αν το νήμα είναι αβαρές Τ11΄.

γ) Αν η τροχαλία έχει μάζα Μ και το σχοινί δεν γλιστράει στο αυλάκι της, τότε:

i) Οι μάζες m1 και m2 έχουν την ίδια επιτάχυνση.

ii) Το βάρος w22΄.

iii) Η Τ2΄είναι μεγαλύτερη από την Τ1΄.

iv) Η επιτάχυνση της μάζας m2 συνδέεται με την γωνιακή επιτάχυνση της τροχαλίας με τη σχέση a=αγωνKR.

Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: