Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2008

Υπολογισμός δύναμης από τον άξονα περιστροφής μιας ράβδου.

Μια ομογενής δοκός ΑΒ μήκους 0,6m και μάζας m=10kg στρέφεται γύρω από οριζόντιο άξονα που περνά από το άκρο της Α. Τη στιγμή που βρίσκεται στη θέση του σχήματος, όπου ημθ=0,8 η δοκός έχει γωνιακή ταχύτητα ω=10rad/s, με φορά ίδια με την φορά που στρέφονται οι δείκτες του ρολογιού. Για την θέση αυτή να υπολογισθούν:

α) Η γωνιακή επιτάχυνση της δοκού.

β) Οι συνιστώσες F1 και F2 της δύναμης που δέχεται η ράβδος από τον άξονα περιστροφής.

Δίνεται η ροπή αδράνειας της δοκού ως προς τον άξονα περιστροφής της Ι= 1/3 ml2 και g=10m/s2.

Απάντηση:Δεν υπάρχουν σχόλια: