Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2008

ΖΕΥΓΟΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ.

Η ράβδος ΑΓ του σχήματος έχει μάζα m=3kg, μπορεί να περιστρέφεται γύρω από οριζόντιο άξονα που περνά από το μέσον της Ο. Σε μια στιγμή ασκούνται πάνω της δύο σταθερού μέτρου δυνάμεις F1=F2=4Ν κάθετες συνεχώς στη ράβδο, όπως στο σχήμα, όπου (ΑΜ)= (ΜΟ)=1m. Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:

α) Η ράβδος δέχεται από τον άξονα κατακόρυφη δύναμη με φορά προς τα πάνω και μέτρο F=30Ν.

β) Η ράβδος στρέφεται με σταθερή γωνιακή επιτάχυνση και με φορά ίδια με τους δείκτες του ρολογιού.

γ) Η μέγιστη γωνιακή επιτάχυνση της ράβδου είναι στην οριζόντια θέση και η ελάχιστη στην κατακόρυφη.

δ) Η στροφορμή της ράβδου μετά από χρόνο 5s έχει μέτρο με 20kg·m2/s.

ε) Ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής της ράβδου είναι σταθερή με μέτρο 4kg·m2/s2.

στ) Κατά τη στιγμή που η ράβδος έχει στραφεί κατά γωνία θ=10rad έχει κινητική ενέργεια 40J.

ζ) Ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας της ράβδου είναι σταθερός.

Δίνεται g=10m/s2.


Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: