Τρίτη, 23 Απριλίου 2013

Προσπαθώντας να υπερπηδήσει το εμπόδιο…

Γύρω από έναν κύλινδρο τυλίγουμε ένα νήμα στο άκρο του οποίου ασκούμε οριζόντια δύναμη F1, με στόχο να υπερπηδήσει ο κύλινδρος ένα πακτωμένο εμπόδιο, ύψους h=R, όπως στο σχήμα. Το οριζόντιο επίπεδο είναι λείο και ο κύλινδρος ισορροπεί.
i) Σχεδιάστε τη δύναμη που ασκείται στον κύλινδρο στο σημείο επαφής του με το εμπόδιο Κ, δικαιολογώντας την κατεύθυνσή της.
ii) Η κάθετη αντίδραση του επιπέδου είναι:
α)  Μεγαλύτερη από το βάρος του κυλίνδρου.
β)  Ίση με το βάρος του κυλίνδρου.
γ)  Μικρότερη από το βάρος.    
iii) Αυξάνουμε σιγά-σιγά το μέτρο της δύναμης F1. Τη στιγμή που ο κύλινδρος είναι έτοιμος να υπερπηδήσει το εμπόδιο, το μέτρο της δύναμης F1 είναι:
α) Ίσο με το βάρος του κυλίνδρου.
β) Μεγαλύτερο από το βάρος.
γ) Μικρότερο από το βάρος.
iv) Αν δεν αναπτύσσεται τριβή μεταξύ εμποδίου και κυλίνδρου, να εξετάσετε αν μπορεί και με ποιες προϋποθέσεις, ο κύλινδρος να υπερπηδήσει το εμπόδιο.
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: