Κυριακή, 16 Αυγούστου 2015

Ένας υδραυλικός ανυψωτήρας.

Στο διπλανό σχήμα, φαίνεται ένας υδραυλικός ανυψωτήρας, με χρήση νερού, όπου τα δύο έμβολα Α και Β, κυλινδρικού σχήματος, έχουν διατομές Α1=2cm2 και Α2=40cm2 αντίστοιχα και ισορροπούν στο ίδιο ύψος. Το έμβολο Α έχει βάρος w1=10Ν.
i)  Ποιο το βάρος του εμβόλου Β;
ii)  Τοποθετούμε πάνω στο έμβολο Β, ένα σώμα Σ μάζας 200kg. Πόση κατακόρυφη δύναμη F πρέπει να ασκήσουμε στο Α έμβολο, ώστε να μην μετακινηθούν τα έμβολα;
iii) Αυξάνοντας το μέτρο της ασκούμενης δύναμης F μετακινούμε το Α έμβολο κατά h1=80cm, φέρνοντάς το να ισορροπεί σε μια νέα θέση.
α) Πόσο θα ανέβει το σώμα Σ;
β) Ποια η τελική τιμή της δύναμης F1;
γ) Να υπολογιστεί το έργο που παράγει η ατμόσφαιρα, επί του συστήματος.
δ) Να υπολογιστεί το έργο της δύναμης F.
Δίνεται η πυκνότητα του νερού ρ=1.000kg/m3, η ατμοσφαιρική πίεση pατ=105Ν/m2 και g=10m/s2, ενώ οι κινήσεις των εμβόλων γίνονται χωρίς τριβές.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: