Σάββατο, 8 Αυγούστου 2015

Υπάρχει εγκλωβισμένος αέρας;


Ερώτηση 1η:
Στο δοχείο σχήματος U περιέχεται νερό πυκνότητας ρ=1.000kg/m3, ενώ η υψομετρική διαφορά μεταξύ των ελεύθερων επιφανειών του νερού, είναι h=0,4m. Αν η πίεση πάνω από το αριστερό ανοικτό σκέλος του σωλήνα είναι η ατμοσφαιρική πίεση pα=105Ν/m2 και g=10m/s2:
i)  Να αποδείξτε ότι στον χώρο α, στο δεξιό και κλειστό σκέλος πάνω από το νερό, δεν υπάρχει κενό, αλλά περιέχεται κάποιο ή κάποια αέρια.
ii)  Η πίεση στο χώρο α έχει τιμή:
α) pα=pατ,     β) pα=pατ+ρgh,     γ) pα=pατ-ρgh
ή


Δεν υπάρχουν σχόλια: