Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

Ένας τροχός σε κεκλιμένο επίπεδο

Ένας τροχός μάζας 8kg ισορροπεί σε κεκλιμένο επίπεδο κλίσεως θ, με την επίδραση δύναμης F, η οποία μέσω κατάλληλου μηχανισμού, ασκείται στο κέντρο του Ο, όπως στο σχήμα.
i)  Να υπολογιστούν οι δυνάμεις που ασκούνται στον τροχό.
ii) Σε μια στιγμή (t0=0) αυξάνουμε το μέτρο της δύναμης στην τιμή F1=60Ν. Να υπολογιστεί η ταχύτητα του κέντρου Ο του τροχού τη στιγμή t1=4s.
iii) Τη στιγμή t1, το μέτρο της δύναμης αυξάνεται στην τιμή F2=160Ν.
 α) Να γίνει η γραφική παράσταση της ταχύτητας υcm του κέντρου Ο, σε συνάρτηση με το χρόνο από 0-6s.
β) Να υπολογιστούν τα έργα της δύναμης και της τριβής, από t0 μέχρι τη στιγμή t2=6s.
γ) Να υπολογιστεί ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας λόγω περιστροφής του τροχού, τη στιγμή t2.
Δίνονται: Για τον τροχό Ι= ½ ΜR2  ως προς οριζόντιο άξονα, κάθετο στο επίπεδό του που περνά από το κέντρο του Ο, ημθ=0,6 και συνθ=0,8, g=10m/s2, ενώ για τους συντελεστές τριβής μεταξύ τροχού και επιπέδου μ=μs=0,5.
ή
Ένας τροχός σε κεκλιμένο επίπεδο

Δεν υπάρχουν σχόλια: