Κυριακή, 22 Ιουνίου 2008

Σύνθεση Ταλαντώσεων, με Applet.

.

Ένα υλικό σημείο εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται στην ίδια διεύθυνση, γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας και με εξισώσεις:

x1= 0,2 ημ30πt και

x2= 0,2 ημ(2πf2t+φ0)

Να βρείτε την εξίσωση της συνισταμένης κίνησης, επιβεβαιώνοντας την απάντησή σας, παρατηρώντας την διαφάνεια που αντιστοιχεί σε κάθε περίπτωση:

  1. Αν f2=15Ηz και φ0=0 (διαφάνεια 2)
  2. Αν f2= 15Ηz και φ0 (διαφάνεια 3)
  3. Aν f2= 16Ηz και φ0=0.
    i) Ποια η διαφορά φάσης μεταξύ των δύο ταλαντώσεων τη στιγμή που το πλάτος είναι 0,4 m; (διαφάνεια 4).
    ii) Ποια η διαφορά φάσης μεταξύ των δύο ταλαντώσεων τη στιγμή που το πλάτος είναι μηδενικό; (διαφάνεια 5).
    iii) Πόση είναι η περίοδος του διακροτήματος;
  4. Αν f2= 17 Ηz πόση θα είναι η νέα περίοδος του διακροτήματος;

Μπορείτε να πειραματιστείτε με διάφορες τιμές συχνοτήτων και διαφοράς φάσης, παρακολουθώντας ένα Applet από Beats: ΕΔΩ.


Δεν υπάρχουν σχόλια: