Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011

Και κατά τη διάρκεια της κρούσης;

ΘΕΜΑ 2ο
Μια σφαίρα Α μάζας m κινούμενη με ταχύτητα υ, συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με ακίνητη σφαίρα Β μάζας 2m.
i)  Τα μέτρα των ταχυτήτων των δύο σφαιρών μετά την κρούση, συνδέονται με τη σχέση:
α) υ1΄= υ2΄   β) υ1΄=2 υ2΄ γ) υ1΄= ½ υ2΄
ii)  Σε μια στιγμή t1 στη διάρκεια της κρούσης η σφαίρα Β έχει ταχύτητα υ2= ½ υ.
 Α) Η ταχύτητα της Α σφαίρας τη στιγμή αυτή είναι:
α)  μηδέν        β)  1/3 υ        γ) ½ υ
Β)  Η δυναμική ενέργεια παραμόρφωσης των δύο σφαιρών τη στιγμή αυτή είναι:
      α) μηδέν        β) ¼ mυ2     γ) ½ mυ2.

Δεν υπάρχουν σχόλια: