Κυριακή, 8 Απριλίου 2012

Μια οριζόντια εκτόξευση σφαίρας.

Από ορισμένο ύψος εκτοξεύουμε οριζόντια μια σφαίρα με αρχική ταχύτητα υ0 και χωρίς γωνιακή ταχύτητα. Στο σχήμα φαίνεται η τροχιά της σφαίρας, αλλά και η σφαίρα σε διάφορες θέσεις. Παρατηρείστε ότι στις θέσεις μετά την πρώτη κρούση, στο σημείο Α,  η σφαίρα περιστρέφεται, ενώ μετά από κάθε αναπήδηση, φτάνει στο αρχικό ύψος h.
i)        Η κίνηση της σφαίρας μεταξύ της αρχικής θέσης Ο και της θέσης Α είναι:
α)  Μεταφορική           β) Στροφική
ii)      Μπορείτε να ερμηνεύσετε:
α)  Γιατί η σφαίρα, ενώ αρχικά δεν στρέφεται, μετά την πρώτη κρούση, αποκτά γωνιακή ταχύτητα;
β) Γιατί η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής, μεταξύ πρώτης και δεύτερης κρούσης (θέσεις Α-Β), παραμένει σταθερή;
iii)    Πάρτε τη σφαίρα σε επαφή με το έδαφος (θέση Α). Να σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται πάνω της. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της δράσης κάθε δύναμης;
iv)   Παίρνοντας τη γραφική παράσταση της οριζόντιας συνιστώσας της ταχύτητας υx σε συνάρτηση με το χρόνο, προκύπτει η γραφική παράσταση, του διπλανού σχήματος. Γιατί μειώνεται η ταχύτητα κατά την πρώτη κρούση; Γιατί στις επόμενες κρούσεις δεν συμβαίνει κάτι αντίστοιχο; Σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στη σφαίρα στη θέση Β, στη διάρκεια της 2ης κρούσης.
v)    Η μεταβολή της ορμής της σφαίρας στη διάρκεια της 2ης κρούσης:
α) Είναι κατακόρυφη με φορά προς τα πάνω.
β) Είναι πλάγια με φορά προς τα πάνω.
γ) Έχει μέτρο 2m√2gh.
δ) Έχει μέτρο μικρότερο από 2m√2gh.
Ποιες από τις προτάσεις αυτές είναι σωστές και ποιες όχι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: