Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018

Διαγωνισμός Ξανθόπουλου 2018



Στο σχήμα 1 δίνεται γράφημα ενός μεγάλου φράγματος που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το ύψος του νερού στη δεξαμενή του φράγματος είναι ίσο με H=75m και θεωρείται σταθερό, ενώ η υψομετρική διαφορά
μεταξύ του σημείου εισόδου και του σημείου εξόδου στον αγωγό είναι ίση με h=50m. Το νερό στο φράγμα θεωρείται ιδανικό ρευστό και έχει πυκνότητα ρ=1000kg/m3, η επιτάχυνση της βαρύτητας δίνεται g=10m/s2 και η ατμοσφαιρική πίεση είναι ίση με Patm=105Pa. Η διατομή του αγωγού στην έξοδο του νερού είναι ίση με Αο=1m2, ενώ στο σημείο σύνδεσης δεξαμενής – αγωγού, η διατομή του αγωγού είναι ίση με Α1.
1. Να βρεθεί η μάζα του νερού που εξέρχεται από τον αγωγό σε χρόνο t=1min.

Δείτε τα θέματα Φυσικής για τις τρεις τάξεις Λυκείου:

Δεν υπάρχουν σχόλια: