Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018

Η περίοδος σε μια κύλιση

Σε οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένας ομογενής κύλινδρος ακτίνας R=(1/4π)m και μάζας 4kg. Σε μια στιγμή t0=0 ασκείται στο κέντρο μάζας Ο του κυλίνδρου μια σταθερή οριζόντια δύναμη F, με αποτέλεσμα να αρχίσει να κυλίεται (χωρίς να ολισθαίνει).

i) Αν ο κύλινδρος ολοκληρώνει μια πλήρη περιστροφή τη χρονική στιγμή t11=1s, πόσο χρόνο διαρκεί η  2η περιστροφή του  (διάρκεια της 2ης περιόδου);
ii)  Να υπολογιστεί το μέτρο της ασκούμενης δύναμης F.
iii) Να βρεθεί το μέτρο της τριβής που ασκείται στον κύλινδρο, καθώς και την επιτάχυνση του σημείου εφαρμογής της, τη χρονική στιγμή t1.
iv)  Να υπολογιστεί η μεταβολή της ταχύτητας του σημείου Α, στο άκρο μιας αρχικά οριζόντιας ακτίνας, στη διάρκεια της 2ης περιστροφής.
Δίνεται η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου Ι= ½ mR2.
Η περίοδος σε μια κύλιση

Δεν υπάρχουν σχόλια: