Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018

Ένας δακτύλιος σε δύο επίπεδα


Από έναν συμπαγή και ομογενή δίσκο ακτίνας R=0,5m, αφαιρoύμε το ομόκεντρο τμήμα του ακτίνας R1, οπότε προκύπτει ένας δακτύλιος μάζας m=8kg. H ροπή αδράνειας του δακτυλίου ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του Ο και είναι κάθετος στο επίπεδό του, δίνεται από την εξίσωση Ιcm=λmR2. Γύρω από το δακτύλιο αυτό τυλίγουμε ένα αβαρές νήμα και τον τοποθετούμε σε οριζόντιο επίπεδο Α με το οποίο εμφανίζει συντελεστές τριβής μ=μs=0,05. Κάποια στιγμή t0=0, τραβάμε το άκρο Κ του νήματος, ασκώντας του οριζόντια δύναμη F, μέτρου F=1,8Ν με αποτέλεσμα ο δακτύλιος να κυλίεται.
Τη στιγμή t1=2s ο δακτύλιος, αφού έχει μετατοπισθεί κατά x1=0,5m, περνά σε ένα δεύτερο λείο επίπεδο Β, ενώ συνεχίζεται η εξάσκηση της δύναμης F. Να βρεθούν:
i)  Η ταχύτητα του κέντρου μάζας Ο του δακτυλίου τη στιγμή t1.
ii)  Ο συντελεστής λ και η ροπή αδράνειας του δακτυλίου, ως προς τον άξονα περιστροφής του, καθώς και η τριβή που ασκείται στο δακτύλιο.
iii) H ταχύτητα του σημείου επαφής του δακτυλίου με το επίπεδο Β τη στιγμή t2=4s  καθώς και η ταχύτητα του άκρου Κ του νήματος, την ίδια στιγμή.
iv) Η μέγιστη δύναμη F, που θα μπορούσε να ασκηθεί μέσω του νήματος στον κύλινδρο, χωρίς αυτός να ολισθήσει στο επίπεδο Α.
Δίνεται g=10m/s2.
ή

Ένας δακτύλιος σε  δύο επίπεδαΔεν υπάρχουν σχόλια: