Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2014

Ταχύτητες και επιταχύνσεις σημείων μιας ράβδου σε πτώση.

Μια ομογενής ράβδος ΑΒ μήκους ℓ=2m, πέφτει από κάποιο ύψος και σε μια στιγμή είναι οριζόντια. Στη θέση αυτή το κέντρο της Κ, έχει ταχύτητα μέτρου υ1=4m/s η οποία σχηματίζει γωνία θ=30° με την οριζόντια διεύθυνση, ενώ το άκρο Α έχει ταχύτητα μέτρου υ2=4√3 m/s σχηματίζοντας αντίστοιχα με την οριζόντια διεύθυνση γωνία φ=60°, όπως στο διπλανό σχήμα.
i)   Η κίνηση της ράβδου είναι απλή ή σύνθετη; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
ii)  Να βρεθεί η ταχύτητα του άκρου Β της ράβδου στην θέση αυτή.
iii)  Να υπολογίσετε την επιτάχυνσης του άκρου Α τη στιγμή που η ράβδος, αφού περιστραφεί κατά π/2, έρθει σε κατακόρυφη θέση.
Δίνεται g=10m/s2.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: