Τετάρτη, 21 Απριλίου 2010

Ένας κύβος και ένας κύλινδρος…


Σε ένα οριζόντιο επίπεδο ηρεμούν δύο ομογενή στερεά, ένας κύβος και ένας κύλινδρος της ίδιας μάζας m=10kg. Τα δύο σώματα παρουσιάζουν με το επίπεδο συντελεστές τριβής μs=μ=0,1 και απέχουν μεταξύ τους απόσταση dο=5m. Τη χρονική στιγμή t=0, ασκούνται στα σώματα δύο ίσες οριζόντιες δυνάμεις F, στο κέντρο μάζας τους, όπως στο σχήμα.
Α) Αν F=6Ν και για τη χρονική στιγμή t1=4s ζητούνται:
i)   Η απόσταση μεταξύ των δύο σωμάτων.
ii)   Ο ρυθμός με τον οποίο μεταφέρεται ενέργεια σε κάθε στερεό, μέσω της δύναμης F.
Β) Αν η δύναμη είχε μέτρο F=40Ν και για την ίδια χρονική στιγμή t1, να βρείτε επίσης:
i)    Την  απόσταση μεταξύ των δύο σωμάτων.
ii)   Το ρυθμό με τον οποίο μεταφέρεται ενέργεια σε κάθε στερεό, μέσω της δύναμης F.
iii)  Το ρυθμό με τον οποίο η μηχανική ενέργεια μετατρέπεται σε θερμική εξαιτίας της τριβής, κατά την κίνηση κάθε σώματος.
Δίνεται η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον άξονά του Ι= ½ mR2 και g=10m/s2.

Δεν υπάρχουν σχόλια: