Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2008

Διαφορά φάσης και διακρότημα.

.

Στο σχήμα δίνεται η απομάκρυνση ενός σώματος που εκτελεί ταυτόχρονα δύο α.α.τ. με το ίδιο πλάτος Α. Δίνεται ακόμη t1=2s. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.

  1. Οι δύο ταλαντώσεις έχουν περίπου την ίδια συχνότητα.
  2. Τη χρονική στιγμή t1 οι δύο ταλαντώσεις παρουσιάζουν διαφορά φάσεως μεταξύ τους ίση με π.
  3. Τη χρονική στιγμή t2=3s οι δύο ταλαντώσεις παρουσιάζουν διαφορά φάσης μεταξύ τους ίση με 2π.
  4. Η περίοδος του διακροτήματος είναι ίση με 2s.
  5. Οι συχνότητες των δύο ταλαντώσεων είναι ίσες με f1= 6,75Ηz και f2=7,25Ηz.
.
Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: