Σάββατο, 3 Μαΐου 2008

Διάθλαση ακτίνας

Ένα ορθογώνιο τριγωνικό πρίσμα έχει κάθετες πλευρές (ΑΒ)= 8cm και (ΑΓ) = 6 cm. Μια μονοχρωματική ακτίνα με μήκος κύματος λ0=400nm προσπίπτει στο σημείο Δ, όπου (ΑΔ)=3 cm, υπό γωνία θ=Γ στην πλευρά ΑΒ. Ο δείκτης διάθλασης του πρίσματος για την ακτινοβολία αυτή είναι n= 4/3, ζητούνται:
  1. Να χαραχθεί η πορεία της ακτίνας, μέχρι την έξοδό της από το πρίσμα.
  2. Με πόσα μήκη κύματος της ακτινοβολίας στο πρίσμα, αντιστοιχεί η διαδρομή της ακτίνας στο εσωτερικό του;

Απάντηση:


Δεν υπάρχουν σχόλια: