Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2008

Κίνηση κυλίνδρου και τριβή 1.

Ένας κύλινδρος μάζας m και ακτίνας R ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή t=0 ασκείται στον άξονά του μια σταθερή οριζόντια δύναμη F, όπως στο σχήμα. Χαρακτηρίστε σαν σωστές ή λαθεμένες τις παρακάτω προτάσεις.

α) Αν το επίπεδο είναι λείο τότε ο κύλινδρος θα εκτελέσει μόνο μεταφορική κίνηση.

β) Αν υπάρχει τριβή, αυτή θα έχει φορά προς τα αριστερά.

γ) Υπεύθυνη για την περιστροφή του κυλίνδρου είναι η ασκούμενη τριβή.

δ) Η ασκούμενη τριβή είναι στατική και υπολογίζεται από την εξίσωση Τ=μsmg.

ε) Αν η τριβή είναι στατική, τότε ο κύλινδρος θα κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει.

στ) Αν ο κύλινδρος ολισθαίνει ή όχι εξαρτάται από το μέτρο της δύναμης F.

Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: