Τρίτη, 11 Μαρτίου 2008

Κύλινδρος και δοκός σε κίνηση.

Στο σχήμα ένας κύλινδρος μάζας m ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Τοποθετούμε πάνω του μια δοκό μάζας m1=10m και ασκούμε πάνω της μια κατάλληλη δύναμη F, ώστε η δοκός να παραμένει οριζόντια όπως στο σχήμα. Αν ο κύλινδρος δεν ολισθαίνει ούτε ως προς το επίπεδο, ούτε ως προς την δοκό:
i) Να σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στον κύλινδρο.
ii) Αν κάποια στιγμή η δοκός έχει ταχύτητα υ1=0,6m/s ποια η ταχύτητα του άξονα περιστροφής του κυλίνδρου;
iii) Αν κάποια στιγμή t1 η κινητική ενέργεια του κυλίνδρου είναι ίση με 3J, πόση είναι τη στιγμή αυτή η κινητική ενέργεια της δοκού;
iv) Υπολογίστε το έργο της δύναμης F, μέχρι τη στιγμή t1.
Δίνεται για τον κύλινδρο Ι= ½ mR2.

Δεν υπάρχουν σχόλια: