Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2008

Πλαστική κρούση και αλλαγή της θέσης Ισορροπίας Ταλάντωσης.Ένα σώ­μα Σ μά­ζας Μ=9kg ηρεμεί στο πάνω άκρο κατακόρυφου ε­λα­τη­ρί­ου στα­θε­ράς Κ=100N/m. Α­πό ύ­ψος 5m πά­νω α­πό το σώ­μα Σ, ρί­χνου­με κα­τα­κό­ρυ­φα με αρ­χι­κή τα­χύ­τη­τα υ0=10m/s έ­να σώ­μα Σ1 μά­ζας 1kg που σφη­νώ­νε­ται στο σώ­μα Σ. Να βρεί­τε:

  1. την κοινή ταχύτητα του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση
  2. το πλά­τος της τα­λά­ντω­σης που θα ε­κτε­λέ­σει το σύ­στη­μα των δύ­ο σω­μά­των. g=10m/s2.

.

 Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: