Τρίτη, 25 Μαρτίου 2008

Εξισώσεις απλής αρμονικής ταλάντωσης.

Έ­να υ­λι­κό ση­μεί­ο κά­νει α.α.τ. με πλά­τος 0,1m και στην αρ­χή των χρό­νων, βρί­σκε­ται σε ση­μεί­ο Μ με α­πο­μά­κρυν­ση 5cm, α­πο­μα­κρυ­νό­με­νο α­πό τη θέ­ση ι­σορ­ρο­πί­ας. Με­τά α­πό 1s περ­νά ξα­νά α­πό το Μ για πρώ­τη φο­ρά με α­ντί­θε­τη τα­χύ­τη­τα.
i) Βρεί­τε τις ε­ξι­σώ­σεις της α­πο­μά­κρυν­σης και της τα­χύ­τη­τας σε συ­νάρ­τη­ση με το χρό­νο.
ii) Ποια η εξίσωση της φάσης σε συνάρτηση με το χρόνο; Να κάνετε την γραφική της παράσταση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: