Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2008

Διακρότημα.

Ένα ηλεκτρόνιο πραγματοποιεί στην οθόνη ενός παλμογράφου δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις ίδιας διεύθυνσης, γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας με εξισώσεις:

y1= 0,1ημ80πt και y2= 0,1ημω2t (S.Ι)

με ω2 κοντά στην τιμή των 80πrad/s. Ο χρόνος ανάμεσα σε δύο διαδοχικές διαβάσεις του ηλεκτρονίου από τη θέση ισορροπίας του είναι Δt= 1/82 s.

i) Βρείτε την γωνιακή συχνότητα της δεύτερης ταλάντωσης.

ii) Να γράψετε της εξίσωση της συνισταμένης κίνησης και να υπολογίσετε την περίοδο μεταβολής του πλάτους της.

iii) Να υπολογίστε τον αριθμό των ταλαντώσεων που πραγματοποιεί το ηλεκτρόνιο μέσα σε χρονικό διάστημα ίσο με δύο περιόδους μεταβολής του πλάτους του.

Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: