Σάββατο, 29 Μαρτίου 2008

Μηχανικό σύστημα - Ελαστική κρούση.


Στο σχή­μα το σώ­μα Γ κι­νεί­ται ο­ρι­ζό­ντια με τα­χύ­τη­τα υ0=3m/s και για t=0 συ­γκρού­ε­ται με­τω­πι­κά και ε­λα­στι­κά με το σώ­μα Β. Αν mΑ=mΒ=2mΓ= 2kg και το ε­λα­τή­ριο έ­χει φυ­σι­κό μή­κος 0,5m και στα­θε­ρά Κ=128N/m, ζη­τού­νται: 

1)  Η τα­χύ­τη­τα του σώ­μα­τος Β με­τά την κρού­ση. 
2)  Η ε­λά­χι­στη α­πό­στα­ση με­τα­ξύ των σω­μά­των Α και Β. 
3)  Ποι­α χρο­νι­κή στιγ­μή το Α θα α­πο­σπα­σθεί α­πό τον τοί­χο. 
4)  Ποι­α η δύ­να­μη που δέ­χε­ται το σώ­μα Α α­πό τον τοί­χο, σε συ­νάρ­τη­ση με τον χρό­νο, αν η κρούση έγινε για t=0 και είχε αμελητέα διάρκεια. 
5) Η μέ­γι­στη τα­χύ­τη­τα του Α.
Αρ­χι­κά τα σώ­μα­τα Α και Β ή­ταν α­κί­νη­τα και δε­μέ­να με το ε­λα­τή­ριο και το ε­πί­πε­δο εί­ναι λεί­ο.

3 σχόλια:

nikps είπε...

Ωραία ασκηση ιδιαίτερα τα ερωτήματα iv και v.
θα ήθελα όμωσ να ξαναδείs ξανά τα αποτελέσματα των ii, iii και iv. Νομίζω ότι πρέπει να είναι 0,25m, π/8 sec και 32ημ8t.

Διονύσης Μάργαρης είπε...

Ευχαριστώ για τις επισημάνσεις. Πράγματι ένα αριθμητικό λάθος φέρνει ... την καταστροφή σε όλα...

nikps είπε...

Τις περισσότερες φορές Κε Μάργαρη το αποτέλεσμα έρχεται δεύτερο σε σημασία. Πιστεύω ότι μετράει η σύλληψη ενός θέματος κι ακόμα περισσότερο η αντιμετώπισή του.
Με εκτίμηση Νίκήτας.