Τρίτη, 11 Μαρτίου 2008

Περιστροφή και ολίσθηση κυλίνδρου.

Γύρω από έναν κύλινδρο ακτίνας R=0,2m που ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο, τυλίγουμε ένα αβαρές νήμα και ασκούμε στο άκρο του Α σταθερή οριζόντια δύναμη F=100Ν, με αποτέλεσμα σε ορισμένο χρονικό διάστημα t1 ο κύλινδρος να μετατοπισθεί κατά 24m. Στο διάστημα αυτό ο κύλινδρος στρέφεται κατά γωνία θ=160rad και αποκτά κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής 2560J. Ζητούνται για το χρονικό διάστημα t1:

i) Η τριβή που ασκείται στον κύλινδρο.

ii) Η ολική κινητική ενέργεια του κυλίνδρου.

iii) Η θερμότητα που αναπτύχθηκε μεταξύ κυλίνδρου και επιπέδου.

iv) Αν η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον άξονα περιστροφής του δίνεται από την εξίσωση Ι=λm·R2, να υπολογιστεί ο συντελεστής λ.

Απάντηση:


Δεν υπάρχουν σχόλια: