Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2008

Ελαστική κρούση με τοίχο.

Μια μι­κρή σφαί­ρα μά­ζας 0,1kg κι­νεί­ται σε λείο οριζόντιο επίπεδο με τα­χύ­τη­τα 40m/s και πέ­φτει σε μια α­κλό­νη­τη ε­πι­φά­νει­α, σχη­μα­τί­ζο­ντας γω­νί­α θ=60° με την κά­θε­τη στην ε­πι­φά­νει­α στο ση­μεί­ο πρό­σπτω­σης. Αν η κρού­ση εί­ναι ε­λα­στι­κή και διαρκεί 0,2s, να βρε­θούν:
i) Η τα­χύ­τη­τα με­τά την κρού­ση και
ii) Η μεταβολή της ορμής της σφαίρας.
iii) Η μέση δύναμη που δέ­χτη­κε α­πό την ε­πι­φά­νει­α.

Δεν υπάρχουν σχόλια: