Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2008

Απλή Αρμονική Ταλάντωση.

Έ­να ι­δα­νι­κό ε­λα­τή­ριο στα­θε­ράς 400N/m ι­σορ­ρο­πεί σε κα­τα­κό­ρυ­φη θέ­ση, με το πά­νω ά­κρο του συν­δε­δε­μέ­νο σε α­κλό­νη­το ση­μεί­ο και το κά­τω ά­κρο ε­λεύ­θε­ρο. Στο ε­λεύ­θε­ρο ά­κρο κρε­μά­με σώ­μα Σ μά­ζας 4kg και το α­φή­νου­με να κι­νη­θεί α­πό τη θέ­ση φυ­σι­κού μή­κους του ε­λα­τη­ρί­ου.
Α­πο­δείξ­τε ό­τι το Σ θα ε­κτε­λέ­σει α.α.τ. και βρεί­τε το πλά­τος της ταλάντωσης.
Τρι­βές δεν υ­πάρ­χουν. g=10m/s2.Απάντηση

Δεν υπάρχουν σχόλια: