Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2008

Ενέργεια Ταλάντωσης

Έ­να σώ­μα μά­ζας m=2kg η­ρε­μεί σε ση­μεί­ο Ο, στο ά­κρο κα­τα­κό­ρυ­φου ε­λα­τη­ρί­ου, στα­θε­ράς k=100Ν/m, το άλ­λο ά­κρο του ο­ποί­ου κρέ­με­ται α­πό στα­θε­ρό ση­μεί­ο. Προσφέροντάς του ενέργεια W=4,5J το απομακρύνουμε κατά Α, φέρνοντάς το στη θέση Γ, οπότε αφήνοντάς το εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α.

i) Πό­ση εί­ναι η ε­νέρ­γει­α τα­λά­ντω­σης;

ii) Βρείτε το πλάτος ταλάντωσης Α.

iii) Στη θέ­ση Γ τι ε­νέρ­γει­α τα­λά­ντω­σης έ­χου­με;

iv) Πό­ση εί­ναι η δυ­να­μι­κή ε­νέρ­γει­α του ε­λα­τη­ρί­ου στη θέση Γ;

v) Πό­ση εί­ναι η ε­νέρ­γει­α της τα­λά­ντω­σης στην θέ­ση Ο και με ποι­α μορ­φή εμ­φα­νί­ζε­ται;

vi) Έ­χει δυ­να­μι­κή ε­νέρ­γει­α το ε­λα­τή­ριο στην θέ­ση Ο, και αν ναι πό­ση εί­ναι αυ­τή; g=10m/s2.

Απάντηση:


Δεν υπάρχουν σχόλια: